Theresia Francisca de Wolff


Theresia Francisca de Wolff

l i n k s
Getrouwd met:
Lucas Johannes Kuijs

Kinderen:
Willem Dirk Johannes Kuijs
Naatje Kuijs
Willem Lucas Johannes Kuijs
Theresia Cecilia Augustina Kuijs
Marinus Kuijs
Dirk Johannes Kuijs
Dirk Johannes Kuijs
Lucas Johannes Kuijs
Theresia Francisca de Wolff
 • Geboren: 1838, plaats onbekend
 • Getrouwd: 16 januari 1863, Middelburg (ZLD, NLD), met Lucas Johannes Kuijs
 • Overleden: 28 december 1915, Middelburg (ZLD, NLD)
 • Beroep: Geen

  Zowel uit de laatste zin van haar eigen huwelijksakte als ook uit de laatste zin van de huwelijksakte van haar zoon en schoondochter Willen Dirk Johannes Kuijs en Levina Francisca Smolders blijkt dat Theresia Francisca de Wolff waarschijnlijk analfabeet was, in ieder geval dat zij niet kon schrijven!

  --------------------------------------------------------------------------------

  Huwelijksakte 16 januari 1863:  Heden den zeventienden van de maand januari des jaars een duizend acht honderd drie en zestig, verschenen voor mij wethouder, ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Lucas Johannes Kuijs oud zesentwintig jaren, geboren te Gouda, beroep matroos bij de marine, wonende te Vlissingen, ongehuwd, meerderjarige zoon van Lucas Hendricus Kuijs van beroep Kastelein en van Johanna van der Pool, zonder beroep, beiden wonende te Gouda ter eene; en Theresia Francisca de Wolff oud vierentwintig jaren, geboren te Middelburg, van beroep zonder, wonende alhier ongehuwd, natuurlijke niet erkende meerderjarige dochter van Theresia de Wolff, zonder beroep, wonende alhier ter andere zijde;
  welke mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan. Vervolgens door mij gelet zijnde
  Ten eerste: op het door den aanstaande echtgenoot overlegd certificaat van voldoening aan de nationale militie en de toestemming van den ?? ?? officier van Zijnen Majesteits met ?? Zeeland, tot aangaan van een huwelijk
  Ten tweede: op de door de beide aanstaande echtgenooten overgelegde geboorteakten
  Ten derde: op de mondelinge verklaringe die ouders van den aanstaanden echtgenoot dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking van dit huwelijk
  Ten vierde: op de mondelinge verklaring der moeder van de aanstaande echtgenoote dat zij ?? ?? dochter erkent en mede in dat huwelijk ??
  Ten vijfde: op de bewijzen der gedane afkondigingen van 't voorgenomen huwelijk tussen de aanstaande echtgenooten gedaan in deze gemeente en te Vlissingen op zondag den vierden en elfden januarij dezes jaar, zonder dat daartegen eenige ?? is ??

  al welke stukken mij ter hand zijn gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijksregister, dat bestemd is om de griffie der arrondissements-regtbank te worden overgebragt. Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij in tegewoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Lucas Johannes Kuijs en Theresia Francisca de Wolff door den echt aan elkander zijn verbonden. Van akte welk door mij is opgemaakt deze akte en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezen gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van: Willem Weideman oudzevenenveertig jaren, van beroep kastelein, Izaak de Wolff, oud tweeenzestig jaren, zonder beroep, Jan Riemens oud zesendertig jaren, van beroep timmerman en Jacobus Broerse, oud negenenvijtig jaren, van beroep winkelier, allen bekenden des echtgenooten; wonende de drie eersten alhier, de laatste te Koudekerke. En is deze akte, na gedane voorlezing, door den echtgenoot, den vader des echtgenoots, de moeder der echtgenoote, de vier getuigen en mij geteekend, tevens de echtgenoote en de moeder des echtgenoots verklaard hebben niet te kunnen schrijven als hebbende zulks nimmer geleerd

  --------------------------------------------------------------------------------

  Overlijdensakte 28 december 1915:  Heden den negenentwintigsten december negentien honderd vijftien, verschenen voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand van Middelburg, Johannes Petrus Kuijpers, oud negen en zestig jaren, van beroep lijkdienaar wonende te Middelburg, en Marinus Jacobus van Hercules, oud vijf en veertig jaren, van beroep bediende, wonende te Middelburg, die mij hebben verklaard, dat op den achtentwintigsten december negentienhonderd vijftien, ten half twee ure, des namiddags, binnen deze gemeente is overleden Theresia Francisca de Wolff, oud zevenenzeventig jaren, geboren te Middelburg zonder beroep wonende te Middelburg weduwe van Lucas Johannes Kuijs, dochter van Theresia de Wolff, overleden. Waarvan akte, die na gedane voorlezing is geteekend.  Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE