Maria Johanna Valkhoff


Maria Johanna Valkhoff

l i n k s
Kinderen met:
Lucas Johannes Kuijs

Kinderen:
Willem Dirk Johannes Kuijs
Ari Bernardus Marinus Kuijs
Levinus Franciscus Kuijs
Johannes Adrianus Kuijs
Maria Johanna Valkhoff
 • Geboren: 15 juli 1902, Den Helder (NH, NLD)
 • Getrouwd 29 januari 1921, Middelburg (ZLD, NLD), met Lucas Johannes Kuijs
 • Overleden: Vrijdag 23 september 1988, Koudekerke (ZLD, NLD)

  geboorte akte, dit uittreksel is terug te vinden als huwelijksbijlage bij de trouwakte:  --------------------------------------------------------------------------------

  Babyfoto van Maria Johanna Valkhoff gemaakt in Den Helder:  Maria Johanna Valkhoff wordt geboren in Den Helder als dochter van: Ari Bernardus Marinus Valkhoff, geboren te Middelburg 22 augustus 1868 van gereformeerde gezindte en van beroep militair werkman bij de Koninklijke Marine en Johanna Adriana Harthoorn.


  Ari Bernardus Marinus Valkhoff

  ...en zijn paspoort

  Johanna Adriana Harthoorn


  --------------------------------------------------------------------------------

  Trouwakte 11 februari 1921 aktenummer:17 - trouwdatum: 29 januari 1921.  Heden elf februari negentienhonderd een en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Middelburg, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Lucas Johannes Kuijs, oud drie en twintig jaren, fabrieksarbeider geboren en wonende te Middelburg, meerderjarige zoon van Willem Dirk Johannes Kuijs, oud een en vijftig jaren broodbezorger en van Levina Francisca Smolders, oud vijftig jaren, zonder beroep beiden wonende te Middelburg, hier tegenwoordig hun toestemming tot dit huwelijk gevend en Maria Johanna Valkhoff, oud achttien jaren, zonder beroep, geboren te Helder en wonende te Middelburg minderjarige dochter van Ari Bernardus Marinus Valkhoff, oud een en vijftig jaren, militair werkman en van Johanna Adriana Harthoorn, oud twee en veertig jaren, zonder beroep, beide wonende te Middelburg, hier tegenwoordig hun toestemming tot dit huwelijk gevend. De afkondigingvan dit huwelijk is zonder stuiting geschied alhier op negentwintig januari laatstleden. Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwlijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkaar zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Machiel Harthoorn, oud zes en zeventig jaren, tuinman, grootvader der bruid en Arend Johannes Beukert, oud vijf en twintig jaren, fabrieksarbeider, neef van den bruidegom, beiden wonende te Middelburg.  Bovenstaande foto is van Machiel Harthoorn, grootvader van Maria Johanna Valkhoff, tevens één van de getuigen op het huwelijk. Machiel Harthoorn had ook wel de bijnaam "Opa dubbeltje". Deze bijnaam had hij te danken aan het feit dat hij zijn klein- en achterkleinkinderen een dubbeltje "zakgeld" gaf.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Uittreksel Burgerlijke Stand:  Naast de reeds bekende gegevens zoals geboorte datum van de verschillende gezinsleden, zien we hier ook de daadwerkelijke inschrijfdatum van de kinderen. Zo is Willem Dirk Johannes Kuijs ingeschreven op 06 juni 1921, Ari Bernardus Marinus Kuijs op 31 maart 1924, Levinus Franciscus Kuijs op 26 maart 1930 en Johannes Adrianus Kuijs op 22 augustus 1935. Ook blijkt uit dit document de geloofsovetuiging. Van Lucas Johannes Kuijs was dat Rooms-Katholiek van Maria Johanna Valkhoff was dat Gerformeerd wat later doorgehaald en verandert is in Nederlands-Hervormd. Bij de kinderen is dat allemaal geen geweest, nadat dat bij Willem Dirk Johannes eerst nog Rooms-Katholiek was.

  Het gezin heeft vanaf inschrijving (voor de ouders was dat 11 februari 1921) gewoond op de Seislaagte M67. Voor Maria Johanna Valkhoff geldt dat zij op 28 april 1903 uit de gemeente Veere naar de gemeente Middelburg is verhuist (adres niet bekend). Daarna (onbekend vanaf wanneer) woont het gezin op de Brakstraat O272 om vervolgens op 14 april 1922 te verhuizen naar Klein Vlaanderen M199. Op dat adres wordt maar kort gewoond want op 2 september 1922 verhuist het gezin naar Seislaagte M70. Op 17 december 1926 verhuist het gezin weer terug naar Klein Vlaanderen, ditmaal nummer 103.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Familiefoto uit 1931:
  Maria Johanna Valkhoff is de derde persoon van rechts, staand in de achterste rij.  --------------------------------------------------------------------------------

  Gezinsfoto rond 1940:
  Staand van links naar rechts: Willem Dirk Johannes Kuijs, Lucas Johannes Kuijs, Maria Johanna Valkhoff, Ari Bernardus Marinus Kuijs en op de voorgrond Levinus Franciscus Kuijs en Johannes Adrianus Kuijs.  --------------------------------------------------------------------------------

  Karakteranalyse 1 september 1954:
  Deze karakteranalyse is gebaseerd op het handschrift van Maria Johanna Valkhoff. Het is niet bekend wie de opdracht heeft gegeven tot deze analyse, noch op basis van welk geschreven stuk dit is gedaan , noch door wie de analyse is uitgevoerd en met welke reden.  Karakteranalyse.                                                                Mevr. M.J. Kuijs - Valkhoff - Middelburg

  Uit dit rustige handschrift spreekt een evenwichtig karakter en een kalme, bespiegelende aard. De schrijfster heeft niet veel last van wisselende stemmingen: zij bezit een gelijkmatig humeur en gaat zonder veel ophef haar weg. De grond van haar karakter is goedheid en welwillendheid, maar wanneer ze onrecht vermoedt, blijkt ze een zeer strijdbare natuur te bezitten.

  Ze is niet gewend overijld te handelen: ze gaat met omzichtigheid en beleid te werk, waardoor haar oordeel over anderen rustig, weloverwogen en bezonken is.

  Hoewel haar verstandelijke ontwikkeling niet boven het gemiddelde uitkomt, bezit zij een grote mate van wat men "gezond verstand" kan noemen: inzicht in het oordeel en het denken van anderen, een goed overzicht over haar werk en een heldere kijk op personen en toestanden. Daardoor kan zij degenen, die in moeilijkheden zitten, met raad en daad bijstaan, waarbij evenwel haar verstand meer spreekt dan haar hart.

  Het eigenaardige daarbij is, dat zij zichzelf niet licht blootgeeft: ze bewaart haar eigen persoonlijkheid en tracht zelfs vaak haar gevoelens voor anderen te verbergen.

  Haar belangstelling gaat uit naar dingen van stoffelijke aard, evenzeer als naar zaken van meer geestelijke betekenis. Dit bewaart haar enerzijds voor materialisme, anderzijds voor een te ver doorgevoerd idealisme. Zij staat met beide voeten op de grond en is een door en door pragmatische vrouw, die ook daardoor in staat is anderen te helpen.

  Juist in deze omstandigheden ziet men haar van haar beste zijde en ontwikkelt zij haar grootste kracht. Voor zichzelf is ze bescheiden en eenvoudig: ze stelt geen hoge eisen aan het leven en leeft niet voor zichzelf.

  In haar optreden is zij bedachtzaam, wat ook verband houdt met een af en toe merkbare innerlijke onzekerheid, die ze verbergt onder een vertoon van gemoedsrust, die soms meer schijn dan werkelijkheid is.

  Zij is in staat veel sympathie te geven en te ontvangen; evenwel heeft ze de neiging zich in het begin enigszins gereserveerd te tonen, maar dit verdwijnt, wanneer ze de mensen, met wie ze te doen heeft, beter leert kennen.

  Samenvattend: een rustig, sterk karakter, dat niet licht teleurstelt, wanneer het er op aan komt anderen te helpen en te steunen.

  -------------------

  1 September 1953.                                                                                                                           J.J.J.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Op de foto met haar drie oudste kleinkinderen, met op schoot Susanna Maria Kuijs, op de achtergrond Adriaan Cornelis Kuijs en op de voorgrond Maria Johanna Kuijs. De foto dateert van eind jaren vijftig.  --------------------------------------------------------------------------------

  Maria Johanna Valkhoff als getuigen op het huwelijk van haar jongste zoon Johannes Adrianus Kuijs met Willij Dingemanse op 21 december 1961.  --------------------------------------------------------------------------------

  Familiefoto begin jaren '60:
  De foto is genomen voor het huis van Maria Johanna Valkhoff op het Bankertplein (nr 1) te Middelburg. Op de foto staan van links naar rechts op de achterste rij: Willem Dirk Johannes Kuijs, Pieternella Johanna Casteleijn, Levinus Franciscus Kuijs en Johannes Adrianus Kuijs. Van links naar rechts op de middelste rij staan: Maria Johanna Kuijs, Maria Johanna Valkhoff, Thieneke Andela en Willij Dingemanse. Op de voorgrond staan van links naar rechts: Willen Dirk Johannes Kuijs, Adriaan Cornelis Kuijs en Susanna Maria Kuijs. Achter het gordijn kijkt een persoon naar buiten waarvan niet zeker is wie dat kan zijn. Waarschijnlijk is dat één van de personen geweest die op dat moment hebben ingewoond bij Maria Johanna Valkhoff.  --------------------------------------------------------------------------------

  Paspoort dd. 05 februari 1969:
  Uit het paspoort kunnen we het volgende signalement halen: Lengte: 1,55 m.; Ogen: Blauw; Haar: Donker Blond. Het paspoort is geldig van 05 februari 1969 tot en met 05 februari 1974. Op 09 november 1973 wordt de geldigheid verlengd tot en met 09 november 1978. Op 12 maart 1969 wordt haar een Visum verleend door de Ambassade van Canada in Den Haag. Op 2 mei 1969 passert ze op Toronto International Airport de douane, vermoedelijk voor een verblijf bij haar geëmigreerde zoon Ari Bernardus Marinus Kuijs. Verder staan er nog stempels van de Amerikaanse douane van 25 mei 1969 en 14 juni 1969, is er een visum verleend door de Consulate General of teh United States in Rotterdam op 19 maart 1973 en is er een Canadese douane stempel van 30 augustus 1974.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Familiefoto 18 september 1969:
  Deze foto is eveneens genomen voor het huis van Maria Johanna Valkhoff op het Bankertplein (nr 1) te Middelburg. Op de foto staan van links naar rechts op de achterste rij: Theodorus Johannes Andela (vader van Thieneke Andela), Levinus Franciscus Kuijs, Pieternella Johanna Casteleijn, Willem Dirk Johannes Kuijs, Willij Dingemanse, Johannes Jan Luteijn en Johannes Adrianus Kuijs. Van links naar rechts op de middelste rij staan: Thieneke Andela, Maria Susanna Kuijs, Maria Johanna Valkhoff, Willem Dirk Johannes Kuijs, Ron Kuijs en Adriaan Cornelis Kuijs. Vooraan staan de twee jongste kleinkinderen Laurina Adriana Kuijs en Levinus Franciscus Kuijs. Vermoedelijk is deze foto genomen door Maria Johanna Kuijs, omdat zij ontbreekt in dit familieportret terwijl haar (toekomstige) man, Johannes Jan Luteijn wel aanwezig is.  --------------------------------------------------------------------------------

  Foto in verpleeghuis "Der Boede" te Koudekerke:
  --------------------------------------------------------------------------------

  Overlijdensadvertentie PZC:
  --------------------------------------------------------------------------------

  Rouwkaart:
  --------------------------------------------------------------------------------

  Overlijdensakte:
  --------------------------------------------------------------------------------

  Dankbetuiging:

  Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE